Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Virksomhedsoplysninger
1.1 Taghætten ApS, CVR-nummer 42367745, er etableret på adressen

Mannerupvej 54
Mannerup
4320 Lejre
(”Taghætten”).

1.2 Taghætten kan kontaktes på telefonnummer +45 42 80 56 56 samt på e-mailadressen info@taghaetten.dk

1.3 Taghætten er organiseret som et anpartsselskab.

Aftalegrundlag
2.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør sammen med Taghættens tilbud, ordrebekræftelse samt AB92 det samlede aftalegrundlag (”Aftalegrundlaget”) mellem Taghætten og Kunden.

2.2 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt det skriftligt.

Tilbud og ordrebekræftelse
3.1 Taghættens skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Taghætten inden 30 dage fra tilbuddets datering.

3.2 En ordre er først bindende for Taghætten når Taghættens ordrebekræftelse er fremsendt til kunden og Taghætten har modtaget skriftlig accept fra kunden.

3.3 Kunden er ikke berettiget til at annullere eller ændre en indgået ordre, medmindre Taghætten undtagelsesvist skriftligt accepterer dette. I tilfælde af accept af annullering eller ændring, skal kunden erstatte Taghættens meromkostninger og tab ved annulleringen, dog minimum et beløb svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusiv moms.

3.4 I tilfælde, hvor Taghætten ikke skriftligt har accepteret annullering eller ændring, er kunden forpligtet til at stille Taghætten som om, ordren var behørigt opfyldt, og betale Taghætten den aftalte købesum med fradrag af de af Taghætten sparede omkostninger.

Priser
4.1 Alle priser angives i danske kroner (DKK) eksklusive moms, fragt, told, skatter og andre afgifter, medmindre andet er angivet af Taghætten.

4.2 Hvis priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er Taghætten berettiget til at ændre de overfor Kunden tilbudte og/eller aftalte priser.

4.3 Engangsemballage er inkluderet i de mellem kunden og Taghætten aftalte priser, og kunden godtgøres ikke herfor ved eventuel tilbagelevering.

4.4 Flergangsemballage, herunder paller og pallerammer, er ikke inkluderet i prisen, og Taghætten er berettiget til at fakturere kunden herfor til gældende dagspriser uden oplysning herom i tilbud og ordrebekræftelse, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Betaling
5.1 Betaling skal ske netto 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt eller fremgår af fakturaen.

5.2 Fakturering sker ved levering.

5.3 Ved forsinket betaling beregnes der morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned. regnet fra den på fakturaen angivne forfaldsdag. Der pålægges desuden et rykkergebyr på kr. 99,00 for hver afsendt rykker. Første rykker sendes 1. hverdag efter forfaldsdatoen, og derefter efter hver 5. hverdag indtil betalingen er registreret.

Produktinformationer og produktændringer
6.1 Oplysninger i produktinformation, kataloger, tegninger, datablade, illustrationer, prislister, reklame og lign. er ikke bindende for Taghætten, medmindre Taghætten skriftligt og udtrykkeligt erklærer dette i et aftaledokument.

6.2 Taghætten forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produkt-specifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for kunden.

6.3 Tegninger, specifikationer o.l., som er udleveret af Taghætten før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Taghættens ejendom, og må ikke videregives uden Taghættens skriftlige samtykke.

Returvarer
7.1 Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne.

7.2 Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. I modsat fald kan varen afvises.

7.3 Såfremt varer accepteres returneret, skal dette ske FRANCO til Taghættens adresse, dvs. fremsendelse til Taghætten på kundens regning og for kundens risiko. Kopi af følgeseddel eller faktura skal vedlægges. Levering anses for sket, når forsendelsen er Taghætten i hænde.

7.4 Varer solgt i anbrud, eller opskåret på metermål samt hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages ikke retur.

Levering og forsendelse
8.1 Taghætten leverer i hele Danmark til gældende fragtrate. Levering sker ab lager hvorfor forsendelse sker for kundens regning og risiko

8.2 Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, sker leveringen til en navngivet plads i Danmark. Kunden forestår selv aflæsning, herunder kran- eller truckassistance og andet.

8.3 Kunden accepterer til enhver tid at være eneansvarlig for tab eller skade på varen efter, at varen er afleveret til kunden.

Leveringstid
9.1 Leveringstiden fastsættes individuelt enten i Taghættens tilbud eller ordrebekræftelse.

9.2 Leveringstiden er fastsat af Taghætten efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse.

9.3 Medmindre andet skriftligt er aftalt, er en udskydelse af leveringstiden med op til 1 måned i enhver henseende at anse som rettidig levering, således at kunden ikke af denne årsag kan udøve beføjelser overfor Taghætten. Såfremt kunden laver ændringer under produktionsperioden, må kunden desuden påregne en udskydelse af leveringstiden.

9.4 Taghætten skal ved lejlighed meddele kunden om ændringer i leveringstiden.

Forsinkelse
10.1 Hvis Taghætten ikke afleverer til aftalt tid, kan kunden skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist for levering.

10.2 Sker levering ikke indenfor denne frist, er kunden berettiget til at hæve købet.

10.3 Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning hverken for direkte eller indirekte tab eller andre krav som følge af forsinkelsen.

Mangler og reklamation
11.1 Ved levering skal kunden straks og senest 8 dage efter varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks efter manglen er, eller burde være opdaget, give Taghætten skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består.

11.3 Såfremt kunden har, eller burde have opdaget manglen, og kunden ikke reklamerer som ovenfor anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

11.4 Efter Taghættens valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret kunden.

11.5 Afhjælpning omfatter ikke tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret/og eller anvendt i fuld overensstemmelse med Taghættens forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden Taghættens skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. Derudover anses korrosionsskader ikke for en mangel.

11.6 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

11.7 Kan kunden selv udføre afhjælpningen på sin plads, er Taghættens afhjælpnings-forpligtelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

11.8 Såfremt Taghætten får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt til sig med henblik på omlevering eller reparation, skal kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.

11.9 Ved fremsendelse til Kunden af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten for kundens regning og risiko.

Garanti
12.1 Taghætten yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer, og en i Aftalegrundlaget eller på anden måde tilsagt produktgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af denne producentgaranti fra Taghætten til kunden, således at der ikke overfor Taghætten kan rejses krav i forhold til den pågældende garantierklæring. Garantier er kun gældende såfremt garanti-erklæringens betingelser er opfyldt, og monteringsanvisningerne m.m. er fulgt.

12.2 Taghættens ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter levering af det byggeri, hvori leverancen er indgået.

Ejendomsforbehold
13.1 Taghætten forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Taghætten på kundens vegne, er betalt af kunden.

13.2 Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, er kunden ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden, eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Taghættens ejendomsforbehold. Derudover skal salgsgenstanden opbevares særskilt.

13.3 Kunden er ej heller berettiget til at ændre på salgsgenstanden.

Ansvarsbegrænsning
14.1 Taghætten er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Taghættens leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørens forhold.

14.2 Taghættens erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og er, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til det beløb, der er faktureret for den leverance, der forårsagede tabet, eller er årsag til, eller direkte forbundet med erstatningskravet.

14.3 Taghætten er ikke ansvarlig for tabt fortjeneste, tabte besparelser, eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Taghætten er blevet informeret om sådanne kravs mulighed, og uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

14.4 Taghætten er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved prototyper, eller andre varer, hvor kunden er gjort udtrykkeligt opmærksom på, at Taghætten ikke kan indestå for produktets anvendelse i den af Kunden ønskede sammenhæng, herunder for produkter, som Kunden selv har foretaget ændringer af.

14.5 Såfremt kunden måtte have et berettiget krav mod Taghætten, da skal et sådant krav rejses senest 1 år efter leveringstiden. Efter dette tidspunkt kan kunden ikke rejse krav mod Taghætten.

Force majeure
15.1 Taghætten er ikke ansvarlig overfor kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse, og ligger udenfor Taghættens kontrol, herunder:

15.2 Arbejdskonflikter, strejker, lockout, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksport forbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valuta-udsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Taghætten, samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører.

15.3 Både kunden og Taghætten er berettigede til ved skriftlig meddelelse at hæve aftalen, når dens opfyldelse bliver umulig på grund af nogle af de ovenfor nævnte omstændigheder. Meddelelse herom skal gives indenfor rimelig tid efter, at parten opdager/burde opdage, at der foreligger umulighed.

Immaterielle rettigheder
16.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende de af Taghætten leverede varer tilhører Taghætten i det omfang rettighederne ikke tilhører tredjemand.

16.2 Aftalegrundlaget er ikke udtryk for nogen form for overdragelse af immaterielle rettigheder.

Produktansvar
17.1 Taghætten hæfter for og er ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar.

17.2 Kunden skal straks underrette Taghætten, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor kunden.

17.3 I det omfang Taghætten måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Taghætten skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser, herunder ved produkter, som kunden selv har foretaget ændringer af, hvor Kunden bærer det fulde ansvar for skaden.

17.4 Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod Taghætten i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Taghættens leverancer.

Delvis ugyldighed
18.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i nærværende betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller ugennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf.

Værneting og lovvalg
19.1 Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.

19.2 Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.